Μεταφορά και συσκευασία οργανικού λιπάσματος ζωικής κοπριάς σε κλειστή κάθετη δεξαμενή αερόβιας ζύμωσης

2022-12-06

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του έργου ευφυούς συστήματος, αυτό το σχήμα παρέχει κυρίως το σχέδιο προστασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης του εξοπλισμού και των υλικών στο αδύναμο τρέχον έργο και στο ολοκληρωμένο έργο.
Μετά τον εξοπλισμό και τα υλικά της κτηνοτροφικής κοπριάς οργανικό λίπασμααερόβια ζύμωσηπαραλαμβάνεται δεξαμενή, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του τελικού προϊόντος για την αποφυγή ζημιών και απωλειών προτού μεταφερθούν στο εργοτάξιο, αποθηκευτούν στο εργοτάξιο, ολοκληρωθούν εργασίες υποτμήματος ή ολοκληρωμένες εργασίες μονάδας αλλά δεν παραδοθούν ακόμη για αποδοχή. Γενικά, για τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία, οι ρήτρες προστασίας του τελικού προϊόντος θα καθορίζονται στη σύμβαση, προσδιορίζοντας τα περιεχόμενα προστασίας, επιμερίζοντας τις ευθύνες και των δύο μερών και εμποδίζοντας το ένα από το να αποφεύγουν και να μην εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας του τελικού προϊόντος.
1. Μέτρα προστασίας και καθαρισμού τελικού προϊόντος κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά
1) Πριν από την παράδοση, τα τελικά προϊόντα θα συσκευάζονται όπως απαιτείται. Εάν η αρχική συσκευασία του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις μεταφοράς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αρχική συσκευασία. Διαφορετικά, αντικαταστήστε ή προσθέστε νέα συσκευασία. Η συσκευασία θα φέρει τα κατάλληλα σήματα μεταφοράς και χειρισμού.
2) Τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς θα επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικές συσκευές όπως ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρά οχήματα. Τα τελικά προϊόντα που μεταφέρονται σε άλλους χώρους πρέπει να μεταφέρονται με κλειστά οχήματα.
3) Εκτός από τη συσκευασία, θα χρησιμοποιούνται αφρώδες πλαστικό, σφουγγάρι, πανί βροχής και άλλα υλικά για την κατάλληλη προστασία και κάλυψη για την πρόληψη ή τη μείωση των κραδασμών, των χτυπημάτων, των γρατσουνιών και της βρωμιάς κατά τη μεταφορά. Το Τμήμα Έργου ορίζει ειδικό προσωπικό για τη συνοδεία των τελικών προϊόντων που μεταφέρονται σε άλλους χώρους.
2. Μέτρα προστασίας και καθαρισμού του τελικού προϊόντος κατά την επιτόπια αποθήκευση
1) Εάν ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα υλικά πρέπει να αποθηκευτούν επιτόπου, το Τμήμα Έργων πρέπει να δημιουργήσει μια κλειστή αποθήκη που να πληροί τις προϋποθέσεις αποθήκευσης. Ο Διευθυντής του Τμήματος Έργου ορίζει ένα ειδικό άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και αποδέχεται την καθοδήγηση και την επίβλεψη του αποθηκευτή του Τμήματος Διαχείρισης. Δεν επιτρέπεται η ανοιχτή στοίβαξη.
2) Το Τμήμα Έργου θα διευθετήσει εύλογα την ποσότητα του εξοπλισμού και των υλικών που παραλήφθηκαν σύμφωνα με την πραγματική πρόοδο του έργου. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση υπερβολικού εξοπλισμού και υλικών επιτόπου.
3. Μέτρα προστασίας και καθαρισμού τελικού προϊόντος κατά την κατασκευή
1) Το Τμήμα Έργου θα κανονίσει εύλογα την ακολουθία κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και το σχέδιο κατασκευής του έργου για να αποτρέψει την καταστροφή των ολοκληρωμένων υποτμηματικών έργων στις επόμενες εργασίες.
2) Μετά την ολοκλήρωση των υποτμηματικών εργασιών, το Τμήμα Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης
Για τα τελικά προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, όπως περιτύλιγμα, κάλυψη και απομόνωση.

4. Μέτρα προστασίας και καθαρισμού τελικού προϊόντος πριν από την παραλαβή και την παράδοση
Μετά την έγκριση της τελικής επιθεώρησης του έργου, το Τμήμα Έργου θα οργανώσει την παράδοση και την παραλαβή του έργου το συντομότερο δυνατό. Πριν από την παράδοση και την παραλαβή, εφόσον η σύμβαση το ορίζειΚέισονείναι υπεύθυνο για την προστασία των τελικών προϊόντων, το τμήμα έργου θα ορίσει ειδικό προσωπικό για την παρακολούθηση και τη δημιουργία συστήματος βάρδιας για την προστασία των τελικών προϊόντων.
5. Μέτρα προστασίας και καθαρισμού τελικού προϊόντος για άλλα συστήματα
1) Απαγορεύεται αυστηρά να γράφετε στον στολισμένο τοίχο και να διατηρείτε τον τοίχο καθαρό.
2) Ο χειρισμός του ολοκληρωμένου δαπέδου του μηχανοστασίου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά την κατασκευή για να αποφευχθούν γρατσουνιές στο δάπεδο.
3) Η υφιστάμενη ψευδοροφή θα προστατεύεται για την αποφυγή ρύπανσης και ζημιάς.
4) Ενώ δίνετε προσοχή στην προστασία των τελικών προϊόντων των εργασιών εγκατάστασης, δώστε προσοχή στην προστασία των τελικών προϊόντων πολιτικού μηχανικού, διακόσμησης και άλλων έργων. Απαγορεύεται αυστηρά η διεξαγωγή βάναυσης κατασκευής.

5) Τακτοποιήστε εύλογα σχέδια μεταξύ όλων των κλάδων και έργων του έργου εγκατάστασης, φροντίστε τα τελικά προϊόντα άλλων κλάδων και έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και έγκαιρη διαπραγμάτευση και σωστή επίλυση προβλημάτων.